CHíNH SáCH Về QUYềN CON NGườI CủA SAKAI CHEMICAL GROUP

Chính Sách Về Quyền Con Người Của Sakai Chemical Group

15/03/2023

Sakai Chemical Group đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh góp phần mang lại lối sống an toàn và lành mạnh cho mọi người kể từ khi thành lập. Sakai Chemical Industry Co., Ltd., là doanh nghiệp nòng cốt, truyền tải nguyện vọng của Sakai Chemical Group đối với mọi người thông qua triết lý quản lý của mình là “Tạo ra Tương lai Thân thiện thông qua Hóa chất”. Để hiện thực hóa triết lý này, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải tôn trọng quyền con người của các bên liên quan ở tất cả các quốc gia và khu vực nơi chúng tôi tiến hành các hoạt động của mình.
Chính Sách Về Quyền Con Người này cam kết rằng Sakai Chemical Group sẽ thực hiện trách nhiệm tôn trọng quyền con người dựa trên triết lý quản lý của mình và các chuẩn mực quốc tế.

1. Nguyên tắc cơ bản
Sakai Chemical Group sẽ tuân thủ pháp luật và quy định điều chỉnh các chuẩn mực về quyền con người áp dụng ở các quốc gia và khu vực nơi chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời ủng hộ và tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Những điều này bao gồm Bộ Luật Nhân Quyền Quốc Tế của Liên Hợp Quốc, trong đó có "Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền", "Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự Và Chính Trị" và "Công Ước Quốc Tế về các Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa", cũng như "Tuyên bố của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế) về Nguyên Tắc Cơ Bản và các Quyền Tại Nơi Làm Việc, v.v., trong đó quy định quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng, cấm lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em và xóa bỏ phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi cam kết tôn trọng quyền con người dựa trên "Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh Doanh và Quyền Con Người" và Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia về Kinh Doanh và Quyền Con Người (NAP).
2. Phạm vi
Chính Sách Về Quyền Con Người này sẽ áp dụng cho tất cả các cán bộ và nhân viên của Sakai Chemical Group (bao gồm tất cả các nhân viên toàn thời gian, có thời hạn cố định, tạm thời, biệt phái, bán thời gian và các nhân viên khác). Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả các đối tác kinh doanh của Sakai Chemical Group hiểu và tuân thủ Chính Sách Về Quyền Con Người này.
3. Thẩm định chi tiết về vấn đề quyền con người
Sakai Chemical Group sẽ thiết lập hệ thống thẩm định chi tiết về vấn đề quyền con người để xác định tác động tiêu cực đối với quyền con người, nỗ lực ngăn chặn xảy ra tác động đó hoặc giảm nguy cơ xảy ra tác động đó.

4. Thiết lập hệ thống khắc phục
Sakai Chemical Group sẽ thiết lập hệ thống cho phép các bên liên quan báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào về vấn đề quyền con người. Nếu xác định có hoặc có thể có bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với quyền con người, chúng tôi sẽ nỗ lực cùng với các bên liên quan để giảm tác động tiêu cực.
5. Đối thoại
Sakai Chemical Group thừa nhận tầm quan trọng của đối thoại với các bên liên quan để xác định tác động tiêu cực đối với quyền con người và nỗ lực tham gia đối thoại kịp thời để hiểu được, giảm thiểu và giải quyết các vấn đề quyền con người.
6. Đào tạo nhân viên
Sakai Chemical Group sẽ cung cấp đào tạo cần thiết để đảm bảo rằng Chính Sách Về Quyền Con Người này được áp dụng trong toàn Tập Đoàn và tất cả các cán bộ và người lao động có nhận thức đúng đắn về quyền con người và có thể phản ánh hiệu quả sự hiểu biết đó trong các hoạt động kinh doanh của mình.
7. Công bố thông tin
Sakai Chemical Group sẽ công khai thông tin về các nỗ lực của mình liên quan đến quyền con người thông qua trang web và các báo cáo khác nhau của mình, như phù hợp.
Chính Sách Về Quyền Con Người này đã được Hội Đồng Quản Trị của Sakai Chemical Industry Co., Ltd. phê duyệt vào ngày 26 tháng 9 năm 2022.
HẾT